Měcholupská zemědělská a. s.

Hlavní strana

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Měcholupská zemědělská, a.s., se sídlem v Předslavi 101, 339 01 Klatovy, IČO 25221370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 707 svolává

 řádnou valnou hromadu

na 28. června 2016 od 9,00 hod, která se bude konat v sídle společnosti.

Program jednání: 

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2015
 5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2015 a seznámení s výrokem auditora
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, vč. stanoviska k návrhu představenstva o naložení se ztrátou
 7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015
 8. Rozhodnutí o naložení se ztrátou za rok 2015
 9. Určení auditora společnosti pro rok 2016
 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 11. Závěr

Registrace účastníků bude probíhat v době 8,00 – 9,00 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady úředně ověřenou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen dozorčí rady ani člen představenstva.

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.mecholupska.cz). Účetní závěrka a podklady k programu jednání valné hromady jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době 8,00 -14,00 hod. Případné protinávrhy k programu jednání valné hromady doručí akcionář v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady a jejich zdůvodnění

Usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady předložený představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: jednací a hlasovací řád je součástí stanov společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a reflektuje právní úpravu.

Usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve znění předloženém společností.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

Výsledek hospodaření běžného účet. období                        - 3 964             

Výsledek hospodaření minulých let                                   - 25 157         

Aktiva netto                                                                    350 956                                 

Vlastní kapitál                                                                 199 619                                 

Základní kapitál                                                               132 932

Cizí zdroje                                                                       151 337          

Zdůvodnění: společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2015.

Usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty ve výši - 3.963.945,91 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění: rozhodnutí o naložení se ztrátou je ze zákona dáno valné hromadě.

Usnesení k bodu 9:

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2016 ing. Jana Nozara, IČ 497 37 601, bytem Na Výhledech 315, 334 52 Merklín.

Zdůvodnění: určení auditora je ze zákona v působnosti valné hromady.

Usnesení k bodu 11:

Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Článek 19 – Složení, volba a funkční období dozorčí rady:

Odst. č. 4 – dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto:

V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.

Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

Zdůvodnění: zpřesňuje se lhůta pro ukončení funkce člena dozorčí rady společnosti.

Článek 26 - Rezervní fond:

Znění celého článku 26 se ruší.

Zdůvodnění: Tvorbu rezervního fondu dříve vyžadovala legislativa, dnes už tato zákonná podmínka neplatí, proto je ze stanov společnosti vypuštěna.

 

V Předslavi dne 25. 5. 2016

                                                                                                            Ing. Zdeněk Vlasák

                                                                                                         předseda představenstva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost Měcholupská zemědělská, a.s. je jedním z největších zemědělských subjektů v regionu. Dlouhodobě se věnuje rostlinné a živočišné výrobě, nově též výrobě elektřiny v bioplynové stanici. Zaměstnává desítky osob z okolních obcí. Pro účely zemědělské prvovýroby obdělává pozemky v okolních katastrech.

 

PACHTOVNÉ (NÁJEMNÉ)

Vlastníkům pozemků vyplácíme 2 000,- Kč na hektar půdy, a k tomu platíme náhradu ve výši jimi zaplacené daně z nemovitosti. Výše daně se pohybuje v rozmezí cca 200 - 300 Kč na hektar půdy, podle sazby daně v konkrétním roce. Máme zájem o rozšíření výměry obdělávaných ploch, je-li pro vás námi nabízené nájemné zajímavé, rádi od vás pozemky propachtujeme.

 

ODKUP POZEMKŮ

Dále nabízíme odkup pozemků ve vašem vlastnictví. Pozemky jsme schopni od vás koupit za aktuální tržní cenu, v závislosti na katastrálním území. Konečná cena za vaši půdu záleží na vzájemné dohodě.

 

Pokud vás naše nabídka oslovila, kontaktujte ing. Pavla Tomana na tel. čísle 376 310 891 nebo 727 901 335, nebo na emailové adrese: toman@mecholupska.cz .

Ing. Zdeněk Vlasák, předseda představenstva, Měcholupská zemědělská, a.s.

11. 3. 2016

 

Banner

 

Jateční porážka poráží  zvířata (prasata, skot, jehňata) i drobným chovatelům.
Porážku předem dohodnout na č. tel. 602 158 292.